Disclaimer

Verantwoordelijke voor de website

Zaandamse Zorg BV 
www.Holland-Apo.be 
Noorderven 81 
1504 AL Zaandam 
Nederland
Tel: +31 35 5336112 
Fax:+31 35 5336113 
Email: info@medicijnen.nl 
Apotheker: Dr G.J. Dannijs 
Kamer van Koophandel: KvK 34378888 
BTW: NL 821941859B01
Apotheken BIG registratie nummer: 79026955617 
Land van registratie: Nederland

Disclaimer

De inhoud van deze website van Zaandamse zorg bv. op www.holland-apo.be is samengesteld door Zaandamse Zorg.
Zaandamse Zorg heeft alle informatie op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Zaandamse Zorg aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is en/of die mocht voortvloeien uit het gebruik, of het niet (meer) kunnen gebruiken van deze site, uit het gebruik van informatie van deze site, of uit het gebruik van apps of andere sites die u bezoekt via links op de Website.
De Website alsmede de daarop te benaderen web applicaties bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is Zaandamse Zorg dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende.
Ieder ander gebruik van de Website dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie (zoals teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden) is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie van (een onderdeel van) deze site heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Zaandamse Zorg nodig. Zaandamse Zorg behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.
Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de Website en/of de webapplicaties van Zaandamse Zorg die via de Website te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de op Zaandamse Zorg rustende rechten van intellectueel eigendom.
Via de website www.holland-apo.be kan er naar andere sites worden gelinkt. Deze sites zijn niet door Zaandamse Zorg gecontroleerd. Zaandamse Zorg aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte sites. Lees altijd de disclaimer en het privacy statement van deze websites.
U kunt ons uiteraard helpen de informatie correct en actueel te houden. We stellen het op prijs, als u onjuistheden of tips aan ons meldt via info@holland-apo.be.
Zaandamse Zorg is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de Website alsmede de webapplicaties van Zaandamse Zorg die via de Website te benaderen zijn